ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  •  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือในหมู่บ้าน
  • จากการสำรวจ ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ยางพาราและส่วนกลุ่มอาชีพเสริมจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของหมู่บ้าน คือ ทอจักรสาน ผ้าไหม ทอเสื่อ
  • ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้า จะขอนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมีการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์จะเป็นพวกผ้าไหมและจักสาน แต่บางหมู่บ้านก็ไม่มี
  • จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ในชุมชนและนำมาคิดวิเคราะห์ เสนอความเห็นว่าควรสนับสนุนให้จัดทำสินค้าในชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะการทอผ้าและจักสานให้ทางชุมชนได้มีรายได้ ควรให้พัฒนาเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนตำบลโนนขวางและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความรู้ด้านอาชีพของคนในตำบลว่ามีการสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ ถ้าหากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้สินค้าในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอหมู่บ้านที่มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและจักสาน

หมู่บ้านดงเย็น

 

หมู่บ้านโนนขวาง

หมู่บ้านปอแดง

หมู่บ้านหนองแต้

 

อื่นๆ

เมนู