• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04 
      • ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดงกระทิง, หมู่ที่ 2 บ้านปอหู, หมู่ที่ 3 บ้านหนองแต้, หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น, หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง, หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ, หมู่ที่ 7 บ้านโนนขวาง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา และหมู่ที่ 9 บ้านปอแดง

– จากการสำรวจชุมชนตำบลโนนขวาง ทั้ง 9 หมู่บ้าน พบว่า ในชุมชนมีการทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพ ทำนา ทำไร่ คือ ไร่อ้อย มัน ยาง และคนในชุมชนอาศัยอยู่อย่างพอเพียง ในหลายๆบ้านได้มีการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองและเก็บไปขายบ้าง และยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูไว้ขายด้วย มีการปลูกผลไม้ เช่น แตงโม แตงไทย ข้าวโพด ขายในชุมชนของตนเอง เป็นการหารายได้ส่วนหนึ่งในครอบครัว ซึ่งคนในชุมชนก็ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของแต่ละครัวเรือน

  “เศรษฐกิจพอเพียง” จะสำเร็จได้ด้วย “ความพอดีของตน”

ภาพแสดงลงพื้นที่สำรวจ

 

อื่นๆ

เมนู