ข้าพเจ้านายธนาธิป บุญเขื่อง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายและสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลโนนขวาง มีการสอบถามข้อมูลในแบบสอบถามฉบับ 01 ซึ่งที่ได้สำรวจจะเห็นได้ว่าหลายหมู่บ้านในตำบลโนนขวางนั้นมีภูมิปัญญาของชาวบ้านคือผ้าไหมทอมือ

ตำบลโนนขวางนั้นมีภูมิปํญญาดั้งเดิมสืบทอดต่อกันมาคือผ้าไหมทอมือ ซึ่งจากการสำรวจชาวบ้านมีการสอบถามข้อมูลผ้าไหมทอมือของชาวบ้านหมู่บ้านตำบลโนนขวางนั้นทราบว่าการทอผ้าไหมส่วนใหญ่ทอใช้เองภายในครัวเรือนและจำหน่ายบ้าง โดยไม่มีการจับกลุ่มแม่บ้านรวมกันทอจำหน่าย แต่ละครัวเรือนนั้นแยกกันทอด้วยตนเอง และการหาตลาดลงของชาวบ้านในตำบลโนนขวางนั้นไม่สามารถสู้กับกลุ่มทอผ้าไหมใหญ่ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงได้ แต่ด้วยฝีมือการทอผ้านั้นชาวตำบลโนนขวางมีวิถีการทอได้ลวดลายสวยงามไม่แพ้ที่ใด  แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมชุมชนที่แต่ละครัวเรือนมุ่งเน้นผลผลิตทางการเกษตรมากกว่าจึงไม่สามารถจับกลุ่มทอผ้าไหมได้เข้มแข็งเหมือนกับกลุ่มทอผ้าในตำบลอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

หากสามารถรวมกลุ่มทอผ้าของชาวตำบลโนนขวางและมีการส่งเสริมจากหน่วยงต่างๆ ข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านนั้นมีอาชีพและมีรายได้เข้าครัวเรือนได้มากขึ้น เพราะในบางครัวเรือนในตำบลโนนขวางนั้นมีการทอผ้าใส่กันเองอยู่แล้วหากมีการส่งเสริมและให้ความรู้ในการบริหารงานต่างๆ จะสามารถทำให้ชาวบ้านหันมาจับตลาดผ้าไหมและลดตลาดทางการเกษตรลงเพื่อจะไม่ได้แย่งตลาดจากตำบลอื่นมากจนเกินไป

อื่นๆ

เมนู