ข้าพเจ้านาย ธนาธิป บุญเขื่อง ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และบุคคลทั่วไป มีการแบ่งหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พบว่าภายในตำบลโนนขวางนั้นมีการดำรงชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษ เช่น การทอผ้า การทอเสื่อ การทำเครื่องจักสาน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน มีการดำรงชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษ การทอผ้า การทอเสื่อ การทำเครื่องจักสาน พบว่าประชาชนในตำบลโนนขวางนั้นมีการผลิตเพื่อใช้งานเองและแบ่งขายบางส่วนจึงเกิดเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กภายในชุมชน บางหมู่บ้านในตำบลโนนขวางมีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตสินค้า OTOP จากการทอผ้า แต่ก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารกลุ่มที่ถูกต้องและขาดความรู้ด้านการตลาด หากมีการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน จากภาครัฐและภาคเอกชนที่ถูกต้อง ทั้งการให้ความรู้เรื่องการบริหารงานกันภายในกลุ่มและการหาตลาดเพื่อนำสินค้าออกจากจำหน่าย จะสารมารถสร้างเศรษฐกิจขนาดที่ใญ่ขึ้นใหกับชุมชนได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนชาวตำบลโนนขวางต่อไป

การส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวตำบลโนนขวาง เพื่อเสริมสร้างเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้นมานั้นสามารถทำได้เนื่องจากประชาชนชาวตำบลโนนขวางนั้นมีความรู้และทักษะในการผลิตเพียงแค่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างความมั่นคงในสินค้าให้ถูกวิธี ซึ่งทางกลุ่มของข้าพเจ้ามีความเห็นว่าควรส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตใช้ในครัวเรือนเองนำออกมาสู่สังคมเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความมั่งคั่งของตำบลโนนขวาง

อื่นๆ

เมนู