ข้าพเจ้านางสุนีย์ โรชัต ผู้ถูกจ้างประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ชาวบ้านในชุมชนจะมีการทำบุญประจำปีของหมู่บ้าน มีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ทำขนม ห่อข้าวต้ม เข้าวัดทำบุญ เป็นต้น ซึ่งเถือว่าเป็นภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายาย เป็นสิ่งที่ดีงาม สร้างความสามัคคีกันในชุมชน สมควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์เเอาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

    การปฏิบัติงานในช่วงเดือนนี้ การลงพื้นที่ทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควืด 19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง แต่ก็ได้เลือกลงพิ้นที่ตามความเหมาะสมโดยได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนล่วงหน้าก่อนจะลงพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยฯ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ work from home                                               

                                               

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู