ข้าพเจ้า นางพยง ชะดารัมย์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลตามแบบสอบถาม 01 และ 02 และแบบสอบถาม 06 เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชนปัญหาและความต้องการของชุมชน ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่สำรวจ ข้าพเจ้าเเละทีมปฏิบัติงาน ได้สำรวจข้อมูลได้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน และได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู