ข้าพเจ้านางสุนีย์  โรชัต ปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

จากการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบสอบถาม  01 และ แบบสอบถาม02 นั้นเป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทำเป็นหลัก เช่นการปลูกอ้อย มันสำประหลัง หลังจากที่หมดช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านในชุมชนก็จะว่างงานกัน บางรายก็จะเดินทางไปทำงานหารายได้นอกพื้นที่ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหากชาวบ้านมีงานที่สามารถทำประจำในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางห่างจากครอบครัว ข้าพเจ้าคิดว่าหากชุมชนมีงานที่สามารถทำแล้วเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้จะเป็นการดีสำหรับคนในชุมชน

ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นสมควรอย่างยิ่งว่าควรจะมีการจัดให้มีการร่วมกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน เพราะแต่ละชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่นทำการทอผ้าฝ้ายตีนแดง การทำเครื่องยจักสาน  ปลูกผักตามฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งหากได้มีการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับคนในชุมชนจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ ให้คนในชุมชนได้มีอาชีพเสริม และที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการกระตุันเสรษฐกิจ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้

  

อื่นๆ

เมนู