1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมุลตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน โครงการยกระดับชุมชนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

NS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมุลตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน โครงการยกระดับชุมชนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน  ประเภทนักนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล หมู่ 4 บ้านดงเย็น จำนวน 205 ครัวเรือน เก้บข้อมูลได้จำนวน 136 ครัวเรือน ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้านดงเย็น หมู่4 เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล วึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหม่บ้าน , อบต. , อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เก้บข้อมูลโดยนำแบบฟอร์ม  01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิท19

ประชากรส่วนมากมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เช่น ปลูกยาง ปลุกอ้อย ทำนา เป็นรายได้หลักของครอบครัว มีการเลี้ยงสัตว์ หมู,ไก่ และทอผ้าซิ่นตีนแดงนำเพื่อไปขายที่ตลาดคนเดินเซราะกราวในตัวเมืองบุรีรัมย์ เป็นอาชีพเสริมรองจากการทำอาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่มีการออมเงินธนาคารเงินล้านของหมู่บ้าน

      

      

ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้และรับทราบเกี่ยวโควิท19 และรู้จักป้องกันตัวเอง การใช้หน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์เวลาหยิบจับสิ่งของเวลาอยู่นอกบ้าน และอยุ่ห่างจากผู่อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

   

    

ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านดงเย็นให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้อย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านดงเย็นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาศนี้

 

อื่นๆ

เมนู