ข้าพเจ้า นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่โครงการกำหนด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น และหมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วจึงได้เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ หลังจากการลงพื้นที่ 3 หมู่บ้านตามแบบฟอร์ม 01 คือแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนแล้วพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และสวนยางพารา เพื่อจำหน่ายและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็นต้น และมีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนอาชีพเสริมนั้น ได้แก่ การทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง เครื่องจักสาน เป็นต้น และในส่วนการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 ตามแบบฟอร์ม 02 พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี และมีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันได้เป็นอย่างดีจึงไม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู