ข้าพเจ้า นายธนาธิป บุญเขื่อง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับหมอบหมายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ซึ่งได้รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษบกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าเองได้มีส่วนขับเคลื่อนดำเนินงานภายในกลุ่ม ซึ่งในกลุ่มของข้าพเจ้ามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชนทั่วไป 5 คน ในจำนวน 20 คนนี้มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพื่อให้สะดวกในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นฝ่ายดังนี้ 1.การเงิน 2.พิธีการ/พิธีกร 3.การจัดการเอกสาร 4.การประสานงาน 5.ปฏิคม 6.Admin ซึ่งข้าพเจ้านั้นได้รับผิดชอบในฝ่ายการเงิน สมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้าได้ติดต่อกับทางพื้นที่เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลังจากที่ แบ่งหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเอง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นสมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้าได้นำแบบสอบถามจากทางมหาลัยสอบถามกับทางชาวบ้านในชุมชนได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลมาแล้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด มีชุด 01 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสภาพความเป็นอยู่รายครัวเรือน และ 02 เป็นแบบสอบถามโรค COVID – 19 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป

จากการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนนั้นสามารถทำให้สมากชิกในกลุ่มและตัวข้าพเจ้าเองได้รู้หน้าที่ตนเองที่ชัดเจนและทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และสามารถหาข้อมูลจากตำบลได้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้พบว่า ในแบบสอบถามฉบับ 01 นั้น ประชากรในพื้นที่ส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้หลักมาจากการทำไร่ ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ยาง แต่การปลูกข้าวนั้นประชากรในพื้นที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคเองไม่ได้ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ รายได้ประชากรต่อครัวเรือน ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อปี และยังขาดการพัฒนาในสภาพแวดล้อมชุมชนทั้งเรื่องการจัดการขยะ การเผาอ้อย ในส่วนแบบสอบถามฉบับ 02 พบว่าสมาชิกในชุมชนนั้นมีความตื่นตัวและมีความรู็พอที่สามารถรับมือกับโรค COVID – 19 ได้ ประชากรส่วนใหญ่นั้นรู้อาการเบื้องต้นและดูแลตนเองที่ถูกสุขลักษณะ

อื่นๆ

เมนู