ข้าพเจ้านายธนาธิป บุญเขื่อง ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทางกลุ่ม NS04 กลุ่มผู้รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลโนนขวาง ได้มีการวางแผนดำเนินงานการพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรอินทรีย์ภายในตำบลโนนขวาง และได้มีการวางแผนหาปัญหาภายในชุมชน ต่อมาได้มีการระบาดจากโรค Covid -19 ในพื้นที่ตำบลโนนขวางทำให้การดำเนินงานของกลุ่ม NS04 ที่วางแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาต้องหยุดลง

จากการระบาดของ ไวรัส Covid – 19 ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง เนื่องจากผู้นำในพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่และไม่อนุญาตให้บุคคลในพื้นที่เดินทางออกจากพื้นที่ ส่งผลให้กลุ่ม NS04 ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ จึงได้มีการประชุมการปฏิบัติงานผ่าน Google meet ของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม และได้ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาโดยการศึกษาดูงานจากพื้นที่และการศึกษาจาก YouTube และ google ที่ทำการเกษตรอินทรีย์และการทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนในตำบลโนนขวางต่อไป ต่อมาได้มีการติดต่อประสานงานการมอบถุงยังชีพ แก่พื้นที่ในตำบลโนนขวาง โดยการบริจาคและมอบถุงยังชีพให้แก่พื้นที่กักตัวและโรงพยาบาลสนาม

จากผลการนำเนินงานของกลุ่ม NS04 จะเห็นได้ว่าการ ระบาดของโรค Covid – 19 นั้นได้สร้างผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่ม NS04 เป็นอย่างมาก แต่สมาชิกได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการหาข้อมูลและเสริมสร้างความรู้พัฒนาการทำงานจากการหาข้อมูลต่างๆ และนำมาปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในชุมชนจากการระบาดของ Covid – 19 ทางสมาชิกได้ติดต่อประสานงานต่างๆ ผ่านผู้นำชุมชนและมอบถุงยังชีพแก่พื้นที่ตำบลโนนขวาง

อื่นๆ

เมนู