ข้าพเจ้า นางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     ได้มีการปฎิบัติงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ดิฉันและเพื่อนร่วมกลุ่มได้เข้าร่วมประชุมกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รายงานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมานำเสนอต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำและสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของตำบลโนนขวาง เพื่อมาวิเคราะห์ถึงปัญหาภายในชุมชนที่ต้องการให้แก้ไข เพื่อนำมาทำโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าภายในชุมชนของ ตำบลโนนขวาง แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องของ ฝุ่นมลพิษ เรื่องของขยะที่จัดการไม่เป็นที่เป็นทาง และไฟฟ้าสองสว่างตามถนนไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ดังนั้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และจะจัดทำประชาคมขึ้นเป็น

Tags:

อื่นๆ

เมนู