ข้าพเจ้านายฉันทกะ ศรีเมือง ประเภทประชาชน กลุ่ม NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เขียนบทความรายงานผลปฎิบัติงานประจำเดือน พฤษาคม

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีโรคไวรัสโควิด 2019 แพร่ระบาดเป็นรอบที่3  ทางกลุ่มจึงมีการลดการลงพื้นที่เพื่อป้องการเเพร่ระบาดของโรค โดยการให้สมาชิกในกลุ่มที่เป็นคนในพื้นที่เก็บข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมทางของทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และเข้าเรียนออนไลน์ในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บชั่วโมง เเละมีการประชุมในกลุ่มเพื่อวิเคราะห์เเละสรุปข้อมูล เพื่อใช้ในการนำเสนอเเก่อาจารย์ที่ปรึกษาเเละร่วมกันเสนอโครงการที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์


วีดีโอกลุ่ม

อื่นๆ

เมนู