ข้าพเจ้านาย ปิยะวัฒน์  ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบล โนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เริ่มเก็บข้อมูล ในตำบลโนนขวางตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลในตำบลโนนขวาง โดยเก็บข้อมูลทั่วไปในตำบลโนนขวางโดยมีแบบสอบถาม 2 แบบฟอร์ม ได้แก่ 1. สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาบริบทชุมชน ข้อเด่น ข้อด้อย ผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในตำบลของท่าน และหาหนทางแก้ไขปัญหา  ก่อให้เกิดการพัฒนาในตำบลโนนขวาง  จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบแบบสอบถามตามจริงในหัวข้อที่ได้สอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในตำบลของท่าน

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในตำบลโนนขวางได้ทำการเดินเก็บข้อมูลตามบ้านเรือนของชาวบ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งส่วนกลางของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้สอบถามชาวบ้านในหมู่บ้าน ดงเย็น หมู่ 4 บ้านหนองแต้ หมู่ 3 และบ้านหนองสระหมู่ 5 โดยได้สังเกตเห็นสถานที่ ที่น่าสนใจ คือ วัดบ้านหนองสระ ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนบ้านหนองสระ หมู่ 6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู