ข้าพเจ้านายปิยะวัฒน์ ศรีละพรม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)  ได้รับมอบหมายงานในการทำงานประจำเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยได้ทำการเก็บตกการเก็บข้อมูลที่ยังไม่ได้เก็บ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม01-02 โดยได้เก็บข้อมูลบ้านโนนขวาง และรับมอบหมายให้เก็บตกหมู่บ้านหนองสระหมู่ที่ 6 ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ยังไม่ได้ทำการเก็บข้อมูล

อื่นๆ

เมนู