• ข้าพเจ้า นางพะยง ชะดารัมย์ ประเภท ประชาชนทั่วไป ประจำตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้มีการจัดโครงการต่างๆในพื้นที่ตำบลโนนขวาง ในส่วนของข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้นคือ ” โครงการป้องกันควบคุมการระบาดโรค Covid 19 ” โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เเละ 2 กันยายนที่ผ่านมา ในโครงการทางกลุ่มได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม คือ การผลิตเจลเเอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้สำหรับใช้เองในครัวเรือน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งเเบ่งตามเวลาเเละสถานที่ดังนี้ ในวันที่ 1 กันยายน จัดที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา เเละ ในวันที่ 2 กันยายน จัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม. ทั้ง 9 หมู่บ้าน
  • วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษเเละการป้องกันการระบาดของโรค Covid 19 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้าง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ทางทีมงานได้รับความร่วมมือจาก อสม. เป็นอย่างดี ทำให้การจัดโครงการสำเร็จเเละบรรลุวัตถุประสงค์

อื่นๆ

เมนู