• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  • ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล เกี่ยวกับโครงการที่จะพัฒนาและส่งเสริมทางตำบลโนนขวาง
  • ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ทำโครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา โดยได้ประสานงานกับอสม.ของแต่ละหมู่บ้านให้มาร่วมประชุม จำนวน 50 คน
  • ในการทำทำโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

2.เพื่อให้ชุมชนนําองค์ความรู้ไปใช้และการป้องกันตนเองจากโควิด19

3.เพื่อให้ความรู้การผลิตเจลแอลกอฮอล์ใช้เองในชุมชน

จากการทำโครงการ ทางอสม.ของตำบลโนนขวาง ให้ความร่วมมือดีมาก มาอบรมรับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด19 และสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของชุมชน นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อ ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม เพื่อความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดและรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค มีความรู้ด้านการทำเจลใช้เอง สามารถช่วยประหยัดได้ ทางอสม. ตำบลโนนขวางเองนั้นก็ได้ขอบคุณทางมหาลัยที่ได้นำโครงการดีๆไปเผยแพร่ในชุมชน”

 

 

อื่นๆ

เมนู