1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางพยง ชะดารัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
  • จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการป้องกันการแร่ระบาดโดยการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทำให้ทางคณะอาจารย์ได้จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้และขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาในการใช้สถานที่เป็นที่ให้ความรู้แก่ อสม. และตัวแทนหมู่บ้าน จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งทีม โดยผู้จ้างงานในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทีมงาน อสม.บ้านโนนขวางและบ้านดงกระทิง เพื่อลงพื้นที่ตามบ้านเรือน รณรงค์ให้ประชาชนหันมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้
  • จากผลการดำเนินงานตามโครงการพบว่าประชาชนที่มีทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้น หันมาสนใจและให้ความประสงค์ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู