ข้าพเจ้านางสาวอัญชญา แจ่มใส ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

                    การดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการแพร่ระบาดของโรค      โควิด-19 รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำ จึงได้เกิดเป็น“โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ขั้นตอนการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้มีการประสานงานไปยังสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เพื่อขออนุญาตจัดโครงการ รวมไปถึงการขอความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากชุมชน ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 9  หมู่บ้านและทีมผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 50 คน     การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายหัวข้อนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) และหัวข้อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบัน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเคาะประตูบ้าน สู้ภัยการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ในชุมชน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงแต่ให้ความรู้ผ่านการบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการแจกแผ่นพับให้ผู้เข้าร่วมนำไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากจบการบรรยาย มี QR CORE BURIRAM IC เพื่อใช้สำหรับแสกนลงทะเบียนรับวัคซีน หากประชาชนยังไม่ได้ลงทะเบียนทางทีมผู้ปฏิบัติงานจะทำการลงทะเบียนให้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ 70%  และติดแผ่นป้ายไวนิลรณรงค์การฉีดวัคซีน การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด 19

จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนมากได้มีการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่มีบางส่วนยังไม่มั่นใจและยังกังวลกับผลค้างเคียงของวัคซีน ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ และอสม. จึงได้มีการอธิบายพูดคุยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมาก และทราบถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างถูกต้อง

อื่นๆ

เมนู