• ข้าพเจ้านางสาวนิตติยา  ว่าหนักแน่น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04
  • ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ณ ตอนนี้ ทางคณะจึงให้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19และรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับโควิด19 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา โดยได้ประสานงานกับอสม.ของแต่ละหมู่บ้านให้มาร่วมประชุม
  • เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีความลำบากในการลงพื้นที่จึงได้ให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวแทนประสานงานเรื่องการขอจัดอบรมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 (โดยไม่เกิน 50 ท่าน ตามกฎหมายที่กำหนดในช่วงสถานการณ์โควิด-19)
  • ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดเตรียมความพร้อมตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ โดยมีการจัดทำเบรกช่วงเช้าบ่าย จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19 และป้ายไวนิลเพื่อเดินรณรงณ์เกี่ยวกับโควิด19
  • ในวันอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ -ช่วงเช้าจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19 โดยอาจารย์ประจำตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา -ช่วงบ่าย จัดแบ่งคณะทีมงานเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเดินรณรงณ์ตามหมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านดงกระทิงและบ้านหนองนา
  • ในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ พบว่าชาวบ้านบางคนยังกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีในการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวบ้าน และพบว่าชาวบ้านมีการเข้าใจมากขึ้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู