อัญชญา แจ่มใส ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโนนขวาง

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

โซลาร์เซลล์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาน้ำประปาชุมชนบ้านหนองสระ

            วัดบ้านหนองสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์         วัดบ้านหนองสระภายใต้การดูแลของพระอาจารย์คำสิงห์ โฆรตโป เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ลักษณะโดยรอบล้อมไปด้วยทุ่งนาและไร่อ้อย ซึ่งในทุกๆวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสระและชุมชนใกล้เคียง จะมาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเพลพระและฟังธรรมเทศนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้เจริญในศีลในธรรม

นอกจากวัดบ้านหนองสระจะเป็นสถานที่ทำบุญและเป็นสถานที่กล่อมเกลาจิตใจให้แก่คนในชุมชนแล้ว วัดบ้านหนองสระยังเป็นต้นแบบในการนำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์มาใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคภายในวัดทดแทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าของวัดได้อย่างมาก ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า การนำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์มาใช้ในการผลิตน้ำประปาทดแทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า เป็นโครงการที่ดีและควรค่าแก่การส่งเสริมให้มีการนำไปพัฒนาและปรับใช้ในระดับชุมชนด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ยังสามารถต่อยอดไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองของชุมชนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู