สวัสดีครับกระผมนายนภสิทธิ์ ตันเสียดี ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กระผมได้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อไปเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา หาทางออกให้กับชุมชนและช่วยพัฒนาเศษฐกิจ สัมคม และสิ่งแวดล้อมของชุม ซึ่งผมได้เล็งเห็นถึงอุปสรรคเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามคือ เมื่อทำงานกันหลายคนต้องมีการแบ่งส่วนกันทำแต่ว่าเมื่อแบ่งกันทำแบบสอบถามแล้ว ต้องนำมารวมกันที่หลัง ทำให้มีเนื้อหาข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกันหรือไม่เหมือนกัน ตรงนี้ผมอยากให้มีการแก้ปัญหาคือให้คนเดียวเป็นคนทำไปเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไป เพื่อจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงเหมือนกันหมดทุกฉบับ และ การทำงานออนไลน์ก็เป็นอุปสรรคในการทำงานรวมกันอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อเวลาว่างไม่ตรงกันการทำงานบางอย่างขึงต้องรอให้ผู้ดูแลตอบกลับมาก่อนถึงจะเริ่มทำได้ ทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

ขั้นตอนการทำแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

หัวข้อการทำแบบสอบถาม

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู