1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง ประเภท : กลุ่มนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ บ้านดงเย็น หมู่4 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม ในการลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ โรคระบาด Covid-19 เก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนได้ 136 ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลบ้านดงเย็น หมู่4 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน ในครั้งนี้พบว่า อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้แก่ครัวเรือนส่วนใหญ่ของชุมชนนี้คือ อาชีพเกษตรกรและอาชีพทำไร่ (ปลูกข้าว อ้อย ยางพารา) โดยจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของบ้านดงเย็น พบว่ามีผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านคือ ผ้าซิ่นตีนแดง ส่วนผลิตภัณฑ์อีกอย่างคือ จักสาร ซึ่งมีเพียงคนจำนวนกลุ่มน้อยเท่านั้น ที่มีความรู้ในการผลิต และโรคประจำตัวที่พบเป็นส่วนมากคือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน สภาพปัญหาภาพรวมในชุมชนคือ ปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดต่อการอุปโภคบริโภค ปัญหาถนน และปัญหาขยะ ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ เนื่องจากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19 โดยตรงจาก อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และให้คำแนะนำควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทุกครั้งหลังจับหรือสัมผัสกับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

          

           

จากข้อมูลที่ได้ทราบจากการสำรวจทีมงาน เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของข้อมูลที่ได้รับจาก การเก็บรวบรวมนำมาวิเคราะห์และขอนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน คือการอบรมการสร้างอาชีพ เสริมเพื่อ แก้ป้ญหาความยากจนหรืออบรมการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่แล้วให้มีมูลค่ามากขึ้น มีการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อจัดการกับปัญหาขยะให้สะอาดขึ้นและหลีกเลี่ยงการเผาขยะในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู