1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 สำรวจแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน และ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย

NS04 สำรวจแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน และ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย

ผมนาย นภสิทธิ์ ตันเสียดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา จากการลงสำรวจ  ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ใด้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในหลาย ๆ ด้านเช่น การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนก็จะเป็นการทำนาหมดจากการทำนาปีละ 1 ครั้งแล้วชาวบ้านก็จะหันมาปลูกผักใว้อุปโภคและบริโภคและก็มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายร่วมไปด้วย จากการลงพื้นที่เห็นว่าเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มาก รายใด้ก็จะมาจากการทำนาเป็นหลัก ส่วนรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีหนี้เขาจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้ายความต้องการของคนในชุมชนคืออยากให้มีการเพิ่มไฟฟ้าและ แสงสว่างในชุมชนอยากให้มีเพิ่ม และอยากให้มีการสร้างถนนในชุมชน ส่วนในด้านของแบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากชาวบ้านจะประกอบอาชีพอยูในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ภาระหนี้สินครัวเรือนก็ไม่มีจึงไม่ใด้รับผลกระทบเกี่ยวกับโควิด19

อื่นๆ

เมนู