ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

             หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

            การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิท-19 เพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการคีย์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนของสมาชิกในกลุ่ม โดยทำการคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิท-19 และแบบฟอร์ม 06 ของหมู่ 1 บ้านดงกระทิง และ หมู่ 2 บ้านปอหู ข้าพเจ้าได้ทราบถึงอาชีพที่ทำเป็นส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำนา ปลูกอ้อย และปลูกมันสำปะหลัง ปัญหาที่พบในชุมชน คือ ปัญหาขยะ ปัญหาไฟฟ้าสว่างไม่ทั่วถึง ปัญหาน้ำปะปาไม่สะอาด ส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้า otop ของบ้านดงกระทิง คือ พรมเช็ดเท้า 

         

อื่นๆ

เมนู