ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน จากการนัดประชุมประจำเดือน ทีมงานได้มีการรวบรวมข้อมูล การวางแผนประชาคมและแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในการดึงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิท-19 และแบบฟอร์ม 06 เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน ปัญหาและความต้องการของชุมชน ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่สำรวจ เพิ่มเติมข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ทำการลงข้อมูลเก็บตกจากการสำรวจเพิ่มเติมของหมู่ 1 บ้านดงกระทิง

               

อื่นๆ

เมนู