ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม จากการเข้าร่วมประชุมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ และจากการประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานโครงการผู้สูงอายุ ในส่วนของบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผลกระทบโควิด-19ของผู้สูงอายุ ยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ (ADL)  เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง และได้ทำการแบ่งคะแนนเป็น 0-20 คะแนน เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ช่วงคะแนน 0-4 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง คะแนน 5-11 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และคะแนน 12-20 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ซึ่งจากการประชุมทางทีมงานได้สนใจในกลุ่มของผู้สูงอายุติดสังคม ที่มีคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ได้จัดทำแบบฟอร์มการแบ่งคะแนนเพื่อจัดกลุ่มผู้สูงอายุของตำบลโนนขวางและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นเพื่อส่งเสริมและเข้าถึงผู้สูงอายุได้มากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู