กระผม นาย  นภสิทธิ์ ตันเสียดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายกระผมได้รับผิดชอบในการ ช่วย เจ้าหน้าที่ดำเนินงานคนอื่นๆ ที่ได้รับหน้าที่ ในการ จัดทำและนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการสำรวจ ซึ่งในตำบลโนนขวางนั้น มีผลิตภัณฑ์ทั้งหลากหลาย แต่ผมได้ให้ความสนับสนุนในการทำสินค้าในชุมชนจากการจักสาน เพราะว่าดูแล้วฝีมือละเอียด ถี่ยิบ สวยงามมาก และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในครัวเรือนด้วยครับ ผลิตภัณฑ์นี้มีอัตลักษณ์ ที่สื่อถึงตำบลโนนขวาง โดยคณะอาจารย์ที่ดูแลในเรื่องนี้ ได้ทำการให้ทุกคนออกความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในสินค้านี้โดยในกลุ่มเราได้ทำการประชุมเพื่อแจกแจงงานกัน และยังช่วยกันหาวิธีการทำวิธีการจัสานต่าง ๆ หลังจากนั้นก็ได้ทำการประชุมอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำในรูปแบบการนำเสนอในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู