ข้าพเจ้านางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างเดือนมีนาคมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01),แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19(02),และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพทยระบาดของโรคติดต่อ(06) ตามโครงการณ์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

       เดือนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเป็นเดือนที่สองจะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้ลงสำรวจข้อมูลของประชาชนในตำบลโนนขวางได้บางส่วนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้ถึงจำนวนที่ตั้งเป้ากำหนดไว้ จึงได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมีนานี้

       ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ขอความอนุเคราะห์จากทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ และออกมารวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น

       บริบทของแต่ละหมู่บ้าน โดยรวมชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรเช่น ทำนา ปลูกอ้อย สวนยาง เลี้ยงสัตว์

       ปัญหาในชุมชน พบปัญหาส่วนใหญ่

-ขยะ

-น้ำปะปา

-ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางการเกษตร

       ความต้ความต้องการของคนในชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยมีแหล่งกำจัดขยะและไฟฟ้าสองสว่างทั่วถึง อยากจะพัฒนาอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะ อาชีพเสริมจากการทำเกษตรกร

การสำรวจข้อมูลการสำรวจข้อมูลครั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู