ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ.ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานโดยมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนแบบสอบถาม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบ โควิด-19เพิ่มเติม

    ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม01 และ 02 จากหมู่บ้านโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามหัวหน้าหน่วยงานประชาชน และ อสม.ที่รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้านตามที่ได้วางแผนเอาไว้ ผลจากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านพบว่าชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อาชีพหลักที่ ที่ชาวบ้านในชุมชนทำคือ การทำนา ทำอ้อยซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในแต่ละปี และปัญหาที่พบในหมู่บ้านส่วนใหญ่คือเรื่องขยะ และไฟส่องสว่างตามหมู่บ้านไม่เพียงพอ

      ส่วนผลจากการสำรวจการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ โควิด-19 จากการเก็บข้อมูลพบว่าชุมชนบางส่วนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดได้ดีและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัย และยังมีชาวบ้านบางส่วนในชุมชนที่ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดแต่ยังตระหนักถึงการป้องกันตัวเองไม่เพียงพอ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านในแต่ละชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19มากนัก แต่ที่พบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านอื่น เช่นด้านสังคมสิ่งแวดล้อม

ผลจากการสำรวจชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และหลังจากสำรวจเสร็จแล้วดิฉันได้นำข้อมูลสรุปและนำมาเขียนลงบทความในเดือนมีนาคม

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู