ข้าพเจ้านางสาวกนกอร สาระพันธ์ บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04 ลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
       จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ที่ผ่านมากลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค โควิด-19 และได้ข้อมูลควบคุมพื้นที่แล้ว

ในเดือนเมษายนกลุ่มข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไป แก่ชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำมาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

       หลังจากนั้นกลุ่มข้าพเจ้าได้พบกันอีกครั้งในงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หลังจากร่วมงานกลุ่มของเรานัดหมายกันเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดของการลงพื้นที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไขด้วย

อื่นๆ

เมนู