ดิฉันนางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ปัจจุบันการทําการเกษตร มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวน มาก ซึ่งมีราคาแพงเพิ่มขึ้นทุกปี สารเคมีที่ใช้มีการสะสมในดิน น้ํา และ ผลผลิต เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทางกลุ่มเราจึงเล็งเห็นจะปรับเปลี่ยนระบบการผลิต หันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทน อย่างน้อยให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (อาหารปลอดสารพิษ) และพัฒนาไปสู่อาหารไร้สารพิษและเกษตร อินทรีย์ในที่สุดให้แก่ชาวบ้าน

กลุ่มเราจึงได้มีการจัดทำโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศาลาประชาคมบ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทางเราได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก และได้เชิญผู้ใหญ่บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง ที่เป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์และโคกหนองนาโมเดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการทำ 

มีวิธีการดังนี้

-อุปกรณ์/ส่วนผสม

1.กากน้ำตาล 1 กิโล    

2.ถังหมักแบบมีฝาปิด 1 ถัง     

3.น้ำเปล่า 1 ถัง    

4. ไม้พาย 1 อัน   

5.หน่อกล้วย 1 ต้น     

6.จุลินทรีย์ (ตัวเสริม) ได้แก่ ยาคูลย์ 1 ขวดเล็ก     

7.มีด 1 ด้าม 

-วิธีทำ

นำหน่อกล้วยมาหั่นหรือบดให้ละเอียด จำนวน 3 กิโลกรัม นำกากน้ำตาลมาละลายกับน้ำ 1 ถัง ผสมให้เข้ากันแล้วใส่ยาคูลย์ 1 ขวดเล็ก(ยาคูลย์มีสารจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายง่าย) แล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากัน นำใส่ถังปิดฝ่าถังหมักให้สนิท ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน

-วิธีใช้

ใช้ยากำจัดศัตรู 2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นใช้พ้นหรือใช้รดพืชได้ทุกชนิด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมี ประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี
2. เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาการเกษตร แบบยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ชาวบ้าน

2. ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รสชาติดีมีคุณภาพ
3. เกษตรกรมีสุขอนามัยดีขึ้นแก่คนในชุมชน
4. ฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

ทางกลุ่มเราผู้ว่าจ้างงานตำบลโนนขวางได้มอบกากน้ำตาลให้ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนตำบลโนนขวาง คนละ 1 กิโลกรัม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี และได้มอบแมสและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู