ดิฉัน นางสาวสิรีธร  สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ รับหน้าที่สำรวจข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสอบถามที่ใช้สำรวจ ได้แก่

01 แบบสอบถามข้อมูลระดับครัวเรือนและชุมชน

02 แบบสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19

06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มของเรายังเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นในเดือนมีนาคมทางกลุ่มจึงได้วางแผนเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจำวันของชาวบ้าน คือ ชาวบ้านต้องไปทำงานในตอนเช้ากลับบ้านตอนเย็น เราจึงต้องลงพื้นที่ในตอนเย็นเพื่อให้ชาวบ้านสะดวกตอบแบบสอบถาม และนอกจากนั้นผู้ใหญ่บ้านยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านออกมาตอบแบบสอบถามที่ศาลากลางหมู่บ้านทำให้สะดวกทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล

จากการสอบถามพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวนยาง ปลูกอ้อย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากแรงงานและค่าปุ๋ย ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมอาชีพและมีช่องทางการจัดจำหน่าย

เดือนมีนาคมนี้ กลุ่มของเราเก็บข้อมูลอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มตำบลโนนขวางนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู