ข้าพเจ้านางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนมิถุนา-กรฏาคม เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

ในชุมชนบ้านดงกระทิงตำบลโนนขวาง มีการทำการเกษตรจำนวนมาก จากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมา ได้มีการสังเกตเห็นการทำเกษตรและการปลูกผักตามหมู่บ้าน ทีมผู้ปฎิบัติงานจึงได้ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านบ้านและชาวดงกระทิง เกี่ยวกับการทำเกษรเชิงเดี่ยว,เกษรผสมผสานและการใช้ปุ๋ย

เริ่มต้นจากการทำพืชเชิงเดี่ยวทำในลักษณะพืชเศรษฐกิจ(ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา) มีพืชอื่นมาผสมเกิดจากขาดทุนเยอะบางปีราคาข้าวตกต่ำ ก็มีแค่ข้าวไม่มีพืชอื่นมารองรับรายได้ของตนในชุมชน การทำเกษรผสมผสานหลายอย่าง มีการเลี้ยงสัตว์ ไก่ วัว สุกรและเป็ด มีตลาดชุมชนรองรับ ผลผลิตจำหน่ายในชุมชน ยังไม่ค่อยมีรายได้ส่วนมากจะแบ่งปันกันในชุมชนแบ่งปันผลผลิตแบ่งปันแนวคิดวิธีทำ แลกเปลี่ยนเป็นส่วนมากแต่พอมีรายได้เข้ามาบ้างบางทีเขามาซื้อที่สวน ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักมีแบบหวานและแบบขม มีการใช้ปุ๋ยเคมีบางส่วน พืชที่ใช้เคมีมากคืออ้อย

 

“ทำเกษรจะให้มันรวยมั้ย ไม่รวยแน่ๆแต่อยู่ได้ไม่เดือดร้อน อยู่กับต้นไม้อยู่กับพืชผักที่เรามีก็มีความสุข”

                                                                                 ผู้ใหญ่ไกรสร ฟัปประโคน

                                                                              ผู้ใหญ่บ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                              ผู้นำการทำเกษรอินทรีย์และการทำเกษรแบบผสมผสาน

                                 ในเดือนกรกฎาคม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และเกษรแบบผสมผสานในหมู่บ้านดงกระทิง โดยผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง ได้พาไปศึกษาที่โรงเรียนบ้านดงกระทิง ได้สอบถามกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ทีมผู้ปฎิบัติงานทราบว่าที่โรงเรียนได้มีการทำเกษตรอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมัก ไม่มีการใช้สารเคมี เพราะพืชผักที่ปลูก จะนำไปทำอาหารให้เด็กๆ ในโรงเรียนรับประทานและมีการอุดหนุนพืชผักของคนในชุมชนเพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียน ทำให้ไม่เกิดอันตรายกับนักเรียนในโรงเรียนบ้านดงกระทิง

                      

 

   

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู