1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่3,หมู่ที่4 และหมู่ที่6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่3,หมู่ที่4 และหมู่ที่6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวกนกอร สาระพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา08.30-16.00 น.
       ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการประชุมหารือกันกับอาจารย์ในช่วงวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ในการเตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าที่กันในแต่ละด้าน วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 และทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านดงเย็นหมู่ 4 บ้านหนองแต้หมู่ 3 และบ้านหนองสระหมู่ 6 เพื่อทำการเก็บข้อมูลต่างๆตามแบบฟอร์ม 01(แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน),02(แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19) เพื่อนำมาวิเคราะห์บริบทของชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้เดินทางไปพบผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลครัวเรือนในชุมชนและขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบ ฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนตามเป้าหมายต่อไป หลังจากได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลนั้น พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย สวนยาง เลี้ยงสัตว์ (วัว,ควาย) เป็นหลักส่วนอาชีพรองลงมา ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่พบปัญหาคือหมู่บ้านไม่มีแหล่งกำจัดขยะให้ในแต่ละหลังคาเรือน และ14 วันที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยง และส่วนใหญ่ไม่ทีอาการไอ จามเป็นต้น

       ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ซึ่งในระหว่างวันที่ 8-16 ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปทั้งหมด 3 หมู่บ้าน เก็บข้อมูลได้ทั้งหมดดังนี้

       บ้านดงเย็น หมู่ 4 เก็บได้ทั้งหมด 136 ครัวเรือน

       บ้านหนองแต้ หมู่ 6 เก็บได้ทั้งหมด 55 ครัวเรือน

       บ้านหนองสระ หมู่ 3 เก็บได้ทั้งหมด 48 ครัวเรือน

               รวมทั้งหมดที่เก็บได้ 239 ครัวเรือน

       ปัญหาและอุปสรรคการทำงานส่วนใหญ่ ชาวบ้านไปทำงานนอกพื้นที่ทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล จึงทำให้การสำรวจไม่ครบทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน และสภาพฝนฟ้าอากาศ มีฝนตกทำให้ดำเนินงานลำบาก จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการไปเก็บในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกลับจากทำงาน ทำให้การทำงานราบรื่นอย่างที่เป้าหมายกำหนด

        ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านดงเย็นหมู่ 4 ท่านผู้ใหญ่บ้านหนองแต้หมู่ 3 และท่านผู้ใหญ่บ้านหนองสระหมู่ 6 รวมทั้งผู้ช่วย ประธานอสมแต่ละหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในเส้นทางการจราจร ในการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านเพื่อการประเมินและพัฒนาหมู่บ้าน ต่อไป

อื่นๆ

เมนู