ดิฉัน นางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ ได้รับหน้าที่ลงเก็บข้อมูลชุมชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กลุ่มของเราตำบลโนนขวางได้นัดหมายกันไปวางแผนการทำงานและแบ่งหน้าที่ เมื่อแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มและฝ่ายประสานงานได้ลงพื้นที่ไปก่อนเพื่อติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ เพื่อบอกจุดประสงค์ของโครงการ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ตำบลโนนขวางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงกระทิง บ้านปอหู บ้านหนองแต้ บ้านดงเย็น บ้านสำโรง บ้านหนองสระ บ้านโนนขวาง บ้านหนองนา และ บ้านปอแดง

ข้อมูลที่ได้เกิดจากแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ

  • แบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
  • แบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

จากการลงพื้นที่ไปแล้ว 3 หมู่บ้าน สรุปภาพรวมได้ว่า ประชาชนตำบลโนนขวางประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มีความสัมพันธ์กันดีในหมู่บ้าน สิ่งที่เป็นจุดเด่นในชุมชนคือผ้าซิ่นตีนแดง ในแต่ละชุมชนจะมีบุคคลเด่นที่เป็นที่รู้จักของชุมชน เช่น หมอชาวบ้านรักษาโรคโดยการเป่า

สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ช่วยเหลือคือการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน นอกจากมาส่งเสริมอาชีพแล้วควรจัดกาสถานที่ขายสินค้านั้นด้วย เป็นการเพิ่มรายได้สำหรับแม่บ้านที่ไม่ได้ออกไปทำงาน

สำหรับโรคโควิด19 ที่เกิดขึ้นจากการสำรวจพบว่า ประชาชนในพื้นที่ทราบและตระหนักถึงวิธีการป้องกันตัว แต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลกับโรคมากนัก อีกทั้งโรคไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชาชนป้องกันตัวเองอย่างดีทั้งใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือสะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความรู้เท่าสถานการณ์และมีการป้องกันรับมือที่ดีมาก

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู