ดิฉัน นางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโนนขวาง ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ กลุ่มของเรา ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หลายอย่าง ได้แก่ คิดโครงการเพื่อส่งประกวดและตัดต่อวิดีโอนำเสนอ ทำวิจัย และวางแผนลงประชาคม

โครงการที่เราคิดเป็นโครงการเกี่ยวกับการเกษตร เป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และส่งเสริมสุขภาพ เราจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจหมู่บ้านที่เริ่มทำเป็นต้นแบบ คือ บ้านดงกระทิงหมู่1 เราลงไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการเป็นเกษตรกรที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีและสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนและชาวบ้าน

จากโครงการที่เราคิดขึ้น เราจึงต่อยอดเป็นงานวิจัยตามที่อาจารย์มอบหมาย เราจึงตัดสินใจทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรตำบลโนนขวางต่อโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

และสุดท้าย เพื่อให้กลุ่มของเราได้โครงการที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เราจึงวางแผนลงประชาคมเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการที่แท้จริง แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เราไม่สามารถลงพื้นที่ได้ การประชุมงานทุกอย่างจึงผ่านทางออนไลน์ ซึ่งราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู