ดิฉัน นางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มของเรานัดหมายกันไปทำรายงานสรุปภาพรวมของตำบล และลงข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไชต์ของ u2t ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว  3.ที่พัก/โรงแรม  4.ร้านอาหารในท้องถิ่น  5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  6.เกษตรกรในท้องถิ่น  7.พืชในท้องถิ่น  8.สัตว์ในท้องถิ่น  9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ตำบลโนนขวางมีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง และการจักสานต่างๆเป็นรายได้เสริม รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรกรรมซึ่งพืชในท้องถิ่น ได้แก่ ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว สัตว์ในท้องถิ่น คือ วัว ควาย ไก่ แหล่งน้ำในท้องถิ่นจะมีตามแต่ละหมู่บ้าน ส่วนร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารตามสั่งซึ่งอยู่ตามแต่ละหมู่บ้านเช่นกัน

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มของเรายังได้นัดหมายเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาในการทำโครงการต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู