นางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ กลุ่มของเราได้จัดโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีโครงการดังนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ (ผ้าซิ่นตีนแดง) และการตลาดออนไลน์

2.โครงการป้องกันควบคุมการระบาด โรคโควิด-19 (สาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์)

3.โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ

4.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และโคกหนองนาโมเดล

5.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำยากำจัดศัตรูพืช/การทำปุ๋ยอินทรีย์)

6.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง NCDs

 

โครงการที่ดิฉันรับผิดชอบ คือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ จัดขึ้นวันที่ 2-3 กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุจำนวน 50 คน จัดโครงการที่ ศาลาประชาคมบ้านดงกระทิง และ ศาลาประชาคมบ้านหนองสระ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง

4.เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว

ในโครงการมีหัวข้อที่ให้ความรู้ คือ      1. สถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยซึ่งพบว่าในปี 2564 นี้ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว 2. การส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3อ 2ส 1ฟ คือ อาหาร อารมณ์ดี ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ สุรา ฟัน      3. การใช้สังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไม่ถนัดการใช้มือถือ 4.ความปลอดภัยในการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ       ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจากแบบประเมินโครงการพบว่า ผู้สูงอายุพึงพอใจในโครงการนี้และต้องการให้มีการจัดโครงการในปีต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการจัดอาหารว่างและของชำร่วยคือผ้าขนหนู เพื่อมอบแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากดิฉันจะรับผิดชอบโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ยังได้เข้าร่วมโครงการอื่นที่ทางกลุ่มจัดขึ้นอีกด้วย พบว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครบถ้วนและได้รับความรู้กลับไป รวมทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู