ดิฉัน นางสาวสิรีธร สินธุรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                    ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นวงกว้าง และวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคคือการดูแลตัวเองและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คือการฉีดวัคซีน กลุ่มของเราตำบลโนนขวางจึงลงพื้นที่ไปให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนที่ตำบลโนนขวาง

เริ่มแรก เรานัดกันมาเพื่อประชุมการวางแผนกิจกรรมที่อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการประชุมวันนั้นเราแบ่งหน้าที่กันไปรับผิดชอบงาน ได้แก่ จัดทำแผ่นพับเพื่อให้ความรู้ ซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มาบรรจุเพื่อแจกแก่ประชาชน จัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ สั่งอาหารและอาหารว่างในวันประชุม หาพิธีกรดำเนินรายการ และทำฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อเดินรณรงค์ นอกจากนี้ทางกลุ่มของเรายังได้ความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็คสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

วันจัดกิจกรรม พวกเราออกเดินทางตั้งแต่เช้า เพื่อไปเตรียมสถานที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนา ตำบลโนนขวาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนั้นได้แก่ ผู้นำชุมชนและอสม.จากทั้ง 9 หมู่บ้านเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 และวัคซีนโควิด19 บรรยายโดยอาจารย์ยงยุทธ บรรจง อาจารย์รณชิต สมรรถนะกุล และอาจารย์กนิษฐา จอดนอก การบรรยายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งในการฟังและตอบคำถาม

ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเคาะประตูบ้าน โดย อสม. อาจารย์ และคณะทำงาน เดินทางไปตามหมู่บ้าน ลงไปเคาะประตูทีละบ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน และแจกหน้ากากอนามัย จากการเดินรณรงค์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยลงชื่อกับ อสม. เรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความเชื่อมั่นในวัคซีนว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ และจะปลอดภัยจากการฉีดวัคซีน

สุดท้ายเรานำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดประกาศไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การลงพื้นที่รณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคนในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มของเราเองที่ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง

 

อื่นๆ

เมนู