ข้าพเจ้า นายฉันทกะ ศรีเมือง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราตำบล ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มของเราได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนและให้ความรู้เรื่องโควิด19 แก่ชาวบ้านตำบลโนนขวาง โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนา ได้แก่ ช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้เรื่องโควิด19และความรู้เรื่องวัคซีน แก่ อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้านและผู้นำชุมชน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้น จึงมีการรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมลงพ้นที่เคาะประตูบ้าน คือ รณรงค์ให้ชาวบ้านไลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่ลงทะเบียนกับ อสม.เรียบร้อยแล้ว แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ลงทะเบียน ซึ่งทางกลุ่มของเราสามารถเปลี่ยนใจชาวบ้านได้ ทำให้จำนวนชาวบ้านตำบลโนนขวางที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนมีจำนวนเพิ่มขึ้น

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ เพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในกลุ่มและชุมชน

อื่นๆ

เมนู