ข้าพเจ้านางสาวกนกอร สาระพันธ์ บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04 ลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถามข้อมูลประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มใหม่ในระบบเว็บไซต์U2T เป็นข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับ อาทิ เช่น ผู้ที่ย้ายกลับ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น

จากการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เห็นได้ว่า เป็นชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านอาศัยกันมาเนิ่นนาน ประชาชนส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั่งเดิม ได้แก่ การทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง และการจักสานต่างๆเป็นรายได้เสริม เป็นต้น และสัตว์เลี้ยงที่พบส่วนมาก ได้แก่ สุนัข , วัว , ควาย แหล่งน้ำในท้องถิ่นจะมีตามแต่ละหมู่บ้าน ส่วนร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารตามสั่งซึ่งอยู่ตามแต่ละหมู่บ้านเช่นกัน

เดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องมีความระมัดระวังในการสอบถามข้อมูลเพราะว่ามีผลกระทบในเรื่องของการแผ่ระบาดของโรค(Covid -19)มาในละลอกนี้อีกครั้ง  ประชาชนในพื้นที่ยังคงกังวลและระมัดระวังตนเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัส เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากทุกครั้งที่พบผู้คน แต่อย่างไรชาวบ้านในชุมชนและผู้นำชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ร่วมมือให้ข้อมูลก็ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งอย่างไม่ละเลยการรับผิดชอบส่วนรวมในสังคมและให้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู