ข้าพเจ้า นางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภท นักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

    ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเอกสาร ในเดือนพฤษภาคมมีการประชุมวางแผนงานการลงพื้นที่ทำประชาคมในเดือนมิถุนายนนี้ ได้รับมอบหมายให้เตรียมงาน รายงาน และpowerpoint การปฎิบัติงานประจำไตรมาสที่1 เพื่อนำเสนอ ในวันที่18 พฤษภาคม 2564 และกรอกข้อมูล(เพิ่มเติม)ลงในแบบฟอร์ม 01 02 06

จากการทำรายงานและรวบรวมข้อมูลพบว่า ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลโนนขวางเก็บขอมูล ได้ทั้งหมด ณ ไตรมาสที่1 ได้ 511 ครัวเรือน และผู้ตอบแบบสอบถาม 02,06 ทั้งหมด 511 คน

-ประชนชนส่วนใหญ่ ทำนาเป็นหลัก มากถึง 26.7 % รองลงมาคือทำไร่และรับจ้าง

-ประชาชนส่วนใหญ่ทำนาและรับจ้าง ในเขตตำบลโนนขวางมากถึง 454 คน คิดเป็น 88.9%

-ประเภทของการผลิต ได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง

-แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลคือ วัด

                                                               


      

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู