ข้าพเจ้านางสาวธนารินทร์ แจ้สูงเนิน ประเภทนักศึกษา ผู้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายน ได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีการเดินเคาะประตูบ้านรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันหมู่(ฉีดวัคซีน)

ช่วงเช้ามีการอบรมให้ความรู้และได้เชิญ ผู้ใหญ่ อสม. ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 51 คน มารับความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด 2019 ได้มีการ บรรยายความรู้ “สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ” เพื่อให้ผู้นำชุมชนและ อสม.ตัวแทนหมู่บ้านอบชมแจ้งแก่ลูกบ้านต่อไป โดยอาจารย์ยงยุทธ บรรจง หัวหน้าโครงการการจ้างงานฯ

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเคาะประตูบ้านสู้ภัยการการบาดของโรคโควิด-19 มีการชี้แจงและมีการแจกแผ่นผับที่มีเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิท-19วัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และทราบถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างถูกต้อง

มีการแสกน QR CORE BURIRAM IC เพื่อใช้สำหรับแสกนลงทะเบียนรับวัคซีน หากประชาชนยังไม่ได้ลงทะเบียนทางทีมผู้ปฏิบัติงานจะทำการลงทะเบียนให้

 

 

            

       

           

 

 

อื่นๆ

เมนู