ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่เดือนที่ผ่านมาทางทีมงาน U2T ได้ทำการลงพื้นที่และได้จัดโครงการไปให้ทางชาวบ้านตำบลโนนขวาง ทำให้การตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และอาจจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วน ในการจัดโครงการนี้ทางทีมงานได้เล็งเห็นปัญหาต่างๆและความต้องการของชาวตำบลโนนขวางจึงทำให้การลงโครงการแต่ละโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีบางโครงการที่จะต้องเก็บตกและติดตามโครงการในตำบลโนนขวางต่อไปค่ะ

ทั้งนี้ทางทีมงาน U2T ได้เข้ามาประชุมกับทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อหาจัดโครงการไปลงในตำบลโนนขวางซึ่งทางทีมงานได้เห็นปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน จึงทำให้ได้จัดโครงการขึ้นมา 2 โครงการ คือ 1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งสองโครงการนี้ ทางทีมงานกำลังลงพื้นที่สอบถามความต้องการของชาวบ้านอีกครั้งว่าชาวบ้านในตำบลโนนขวางต้องการให้ทางทีมงาน ไปช่วยในเรื่องใดบ้าง

      

ท้ายนี้ ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม คือ เก็บแบบสอบถามสำรวจ (U2T-SROI) เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ลงโครงการในเดืนอที่ผ่านๆมา เพื่อมาเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานต่อไป

             

อื่นๆ

เมนู