ข้าพเจ้า นางสาวกุลณัฐ เหล่าทะนนท์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:NS01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้คิดแนวทางข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่ายและผู้นำชุมชนในตำบลบ้านด่าน จะเห็นได้ว่าตำบลบ้านด่านมีจุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้ได้ ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวจะใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก  สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

ช่วยกันพัฒนาตำบลบ้านด่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนขึ้น คนรู้จักมากขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เป็นการนำเอาต้นทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคม มาสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มคนนำเที่ยว  ข้าวแต๋นสินค้าของฝาก ซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา  กิจกรรมทำข้าวแต๋น โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

พัฒนาส่งเสริมแผนการท่องเที่ยวที่เราจะนำนักเรียนเข้ามาศึกษา ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ส่งเสริมฐานเรียนรู้ ทำการเรียนเป็นฐานๆ โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกล่มย่อยเพื่อเข้าฐานศึกษา เช่นฐานปฐมพยาบาล ฐานทรัพยากร ฐานวัฒนธรรมในป่า  ฐานสมุนไพร ฐานนกยูง และมีปราชญ์ชาวบ้านมาเล่าให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของป่าแห่งนี้

แผนที่การท่องเที่ยวที่เราจะนำนักเรียนเข้ามาศึกษา

 

อื่นๆ

เมนู