ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ  อภัยศรี ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมุ่บ้านหนองกุง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้การพัฒนาเศรษฐกิจสังและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

จากการลงพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากผลกระทบCOVID-19 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ และได้ทราบถึงการดูแลชุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี และมีการส่วมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่ชุมชนแออัดหรือเมื่อเข้าไปตลาดและใช้วิตในวิถีแบบพอเพียง คือ การปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนไว้กินในครัวเรือนไว้จำหน่าย

อื่นๆ

เมนู