ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS-02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์
จากการลงพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากผลกระทบCOVID-19 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ และได้ทราบถึงการดูแลชุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี และมีการส่วมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่ชุมชนแออัดหรือเมื่อเข้าไปตลาดและใช้ชีวิตในวิถีแบบพอเพียง คือ การปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนไว้กินในครัวเรือนและ
การปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษาได้มีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มดึงข้อมูลจากที่ได้ทำการสำรวจแบบสอบถามในแต่ละหมู่บ้าน และได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการดึงข้อมูลในแต่ละด้าน และทางหัวหน้ากลุ่มได้มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในครั้งต่อ ๆ ไป
หลังจากเกิดโควิด-19 ระบาดขึ้นในรอบใหม่นี้ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ดิฉันจึงได้อบรมทักษะที่ทางโครงการได้ให้ผู้จ้างงานได้อบรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม อย่างน้อยด้านละ 20 ชั่วโมง ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้ทำให้ลดการติดเชื้อของโรคและได้ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยครับ

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัณฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู