บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี   ภักดีพันธ์  ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนพฤษภาคม จึงได้ทำการประชุมกลุ่มออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งงานในการสำรวจและลงพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบของแต่ล่ะคนออกไป

ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล CBD ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด โดยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการ์ณโควิด ,แหล่งท่องเที่ยว ,ที่พัก/โรงแรม ,ร้านอาหารในท้องถิ่น ,อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ,เกษตรกรในท้องถิ่น ,พืชในท้องถิ่น ,สัตว์ในท้องถิ่น ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น รายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถามในการนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกลงผ่านแอฟCBD  ที่ส่วนกลางได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติติงาน

โดยในเดือนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด ทั้ง 22 หมู่บ้าน โดยจับบัดดี้คู่ลงกระจายภายในตำบลออกไป เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการ์ณโตวิดระบาดจึงไม่สามารถลงทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองใหม่ หมู่19  บ้านหนองกุงหมู่9 และบ้านตราดตรวน หมู่ที่4 ได้เห็นหัตถกรรมภูมิปัญญาของได้แก่ การทำว่าว กลองยาว ได้เห็นคลองอ่างเก็บน้ำแต่ล่ะหมู่บ้านว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ เห็นอาหารประจำถิ่นของแต่ล่ะหมู่บ้านเช่น ส้มตำ ตำถาด เป็นต้น และที่พัก/โรงแรม ได้แก่ บอสรีสอร์ท อะไนท์รีสอร์ท อรณิชเพลส และทิพย์เคหะ

ต่อมาได้ทำการเรียน set e-Learningเพิ่มเติม  ทางด้านการเงินและการบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ การใช้การทำบัญชี ภาษีต่างๆ เพิ่มเติมมากขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

และได้ทำการประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์ผู้ตวบคุมอีกครั้งเพื่อเสนองานและชี้แจงกิจกรรมเพื่อดำเนินการในเดือนถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่   ในขณะนี้มีการระบาดของโรค covid 19 ระลอกใหม่ขึ้นและมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้มีปัญหาและยากต่อการเข้าพื้นที่ จึงทำให้ต้องแบ่งกระจายการเข้าพื้นที่กันออกไป และปัญหาที่พบอีกอย่างคือสถานที่ประกอบการเช่นโรงแรม/รีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้ โดยต้องมีหนังสือรับรอก่อนการเข้าพื้นที่นั้นๆ จึงทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่ครบ

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู