ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์            จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับคณะทีมงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ      (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์ ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ด        อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม

          เมื่อวันที่  9-10  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากการสำรวจพื้นที่ ม.10 บ้านหนองตราดน้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์      เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้าน  มี 162 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านผู้ใหญ่ นางรัชนก  วงศ์ไพศาลสิริกุล พบว่าประชาชนในชุมชนทำอาชีพ ค้าขาย 10% รับจ้างทั่วไป 10% รับราชกา 5% ทำนามากถึง 75% และยังมีกลุ่มอาชีพในชุมชนประเภทภูมิปัญญาการทอผ้าไหมด้วยการทอมือ เส้นไหมที่นำมาใช้ในการทอเป็นไหมที่เลี้ยงเอง และสีที่ใช้ย้อมผ้ายังมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ทำให้คุณภาพเส้นไหมดี  เส้นไหมหนานุ่ม  สีสันงดงาม  สภาพคงทน  จึงเรียกว่า “ผ้าไหมพื้นบ้าน”  ถือเป็นผลิตภัณฑ์  OTOP ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่ามากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

                                                                      ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมอินทรี              

                                                                                 การปั่นไหม

                                                                                         ผ้าไหม

          ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณนางรัชนก  วงศ์ไพศาลสิริกุล  ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน หมู่ 10 บ้านหนองตราดน้อย  เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู